Regulamin Sklepu Internetowego

 

www.maciejdomanski.pl

 

 

§1 . Postanowienia ogólne

 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.

 

Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.maciejdomanski.pl

 

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.maciejdomanski.pl jest Maciej Domański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MD FASHION GROUP MACIEJ DOMAŃSKI pod adresem ul. Pod Borem 15, 44-187 Borowiany, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6721978035 REGON: 381870065, zwanym dalej Sprzedającym.

 

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.

 

Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 

Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.

 

Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w nieznacznym stopniu różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w sklepie internetowym.

 

Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

 

 

 

§2. Zamówienia

 

Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.maciejdomanski.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

 

Dostępna tabela rozmiarów produktów znajduję się przy każdym produkcie.

 

Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.maciejdomanski.pl.

 

Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

 

W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie do 14 dni kalendarzowych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

 

Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.maciejdomanski.pl, który klient podał podczas składania zamówienia.

 

Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności https://www.przelewy24.pl , świadczone przez firmę Przelewy 24 oraz kartą w systemach:

 

- Visa

 

- Visa Electron

 

- MasterCard

 

- MasterCard Electronic

 

- Maestro

 

Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza kurier (InPost, Paczkomat InPost). Czas wysyłki towaru podany jest w informacjach przy każdym z produkcie w sklepie internetowym.

 

Sprzedawcy na każdym etapie realizacji przysługuje prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyn. W przypadku zamówień opłaconych sprzedawca zobowiązuję się do zwrotu 100% wartości transakcji.

 

 

§ 3 Zamówienie w trybie pre-order

 

W stosunku do wybranych towarów Sprzedający może umożliwić złożenie zamówienia w trybie pre-order (przedsprzedaży).

 

Opcja zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedającego towarów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego, ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności najpóźniej w ciągu 40 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-order w odniesieniu do konkretnego towaru.

 

Towary dostępne w formule pre-order są w sposób wyraźny oznaczone w Sklepie Internetowym Sprzedającego wraz z zaznaczeniem planowanej daty, w której towar stanie się dostępny.

 

Zamówienia pre-order mają odroczony termin wysyłki do czasu premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego. Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownym udostępnieniu towaru w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.

 

Na 2 dni przed planowaną datą premiery towaru lub ponownej dostępności towaru w ofercie Sprzedającego, Sprzedający przypomni Kupującemu o złożonym Zamówieniu w formie e-mail jeśli danemu Kupującemu przysługuje przesyłka po czasie konkretnej daty premiery lub ponownej dostępności.

 

W przypadku jeśli Zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Kupującego o podziale Zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia.

 

Do zamówień w trybie pre-order, w zakresie w jakim nie są odmiennie uregulowane w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§4. Reklamacja zakupionego produktu

 

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

 

Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

 

Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsument a za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

 

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 

Konsument zgłaszając reklamację powinien poinformować o tym fakcie SPRZEDAJĄCEGO drogą mailowa na adres sklep@maciejdomanski.pl a następnie przesłać zakupiony towar wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem reklamacyjnym, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdzający zakup w sklepie www.maciejdomanski.pl oraz paragon fiskalny) oraz dane do przelewu, na adres MD FASHION GROUP MACIEJ DOMAŃSKI, ul Pod Borem 15, 44-187 Borowiany z dopiskiem "REKLAMACJA".

 

WZÓR OŚWIADCZENIA REKLAMACYJNEGO

 

Sprzedający zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

Jeżeli nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

 

Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

 

Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod podany adres.

 

Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew do 14 dni roboczych.

 

 

§5. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych (wliczane święta, soboty i niedziele) od dnia otrzymania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Kupujący zwracając towar powinien poinformować Sprzedawcę drogą mailową na adres: sklep@maciejdomanski.pl oraz przesłać Sprzedającemu wypełnione i podpisane jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesłać towar, zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: MD FASHION GROUP MACIEJ DOMAŃSKI, ul. Pod Borem 15, 44-187 Borowiany (Prosimy o dokonanie wyraźnego dopisku – “ZWROT”). 

 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Konsument musi wysłać towar, który chce zwrócić lub wymienić razem z nieuszkodzonym metkami oraz plombą sznurkową. Stroje powinny posiadać przypięte metki oraz oryginalne opakowanie (pokrowiec i wieszak w przypadku zakupu sukni ślubnej lub torba reklamowa)

 

W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu kwoty za zakupione produkty, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszty dostawy, które ponosi Konsument jest bezzwrotny, tylko w przypadku akcji promocyjnych np. "darmowa dostawa", konsument nie ponosi kosztów przesyłki.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@maciejdomanski.pl. W takiej sytuacji postanowienia niniejszego Regulaminu stosuję się odpowiednio, a w szczególności zawarte w § 4 pkt. 2.

 

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;

 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

h) jeśli w zamówionym towarze zostały naniesione poprawki na życzenie zamawiającego.

 

 

§6. Ochrona danych osobowych

 

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

 

Administratorem danych osobowych jest jest Maciej Domański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MD FASHION GROUP MACIEJ DOMAŃSKI, il. Pod Borem 15, 44-187 Borowiany, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6721978035, REGON: 381870065.

 

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

 

Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: kontakt@maciejdomanski.pl.

 

Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

 

 

§7. Postanowienia końcowe

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: sklep@maciejdomanski.pl

 

Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

 

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZAOBSERWUJ

ul. Pod Borem, Borowiany

@2024 Maciej Domański Wszelkie prawa zastrzeżone