1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych, za pośrednictwem https://maciedomanski.pl w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę. 

1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system rezerwacyjny terminu przymiarki w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie oraz w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej https://maciejdomanski.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.4 Korzystanie z systemu rezerwacji terminu przymiarki jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z systemu rezerwacji przymiarki jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności, tj. zawarcie umowy w zakresie rezerwacji terminu przymiarki. 


1.5 Definicje
1.5.1 Regulamin – niniejsze zasady i warunki rezerwacji w Atelier przymiarki sukni ślubnych marki Maciej Domański.

1.5.2 System rezerwacji – system rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych marki Maciej Domański dostępny za pośrednictwem https://maciejdomanski.pl.

1.5.3 Klient:
1.5.3.1 osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę w zakresie przymiarki. 

1.5.4 Usługodawca, Sprzedawca – MD FASHION GROUP MACIEJ DOMAŃSKI UL. POD BOREM 15, 44-187 BOROWIANY NIP: 6721978035, REGON: 381870065

1.5.5 Atelier –

1.5.6 Formularz rezerwacji terminu – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w systemie rezerwacji umożliwiający dokonanie rezerwacji terminu przymiarki.

1.5.7 Usługa – dostępna w systemie rezerwacji przymiarka sukni ślubnych.

1.5.8 Umowa – umowa rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych.

1.5.9 Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem systemu rezerwacji.

1.5.10 Usługobiorca:
1.5.10.1 osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej;

1.5.11 Przymiarka – przymiarka sukni ślubnych 

1.5.12 Termin przymiarki – termin rezerwacji przymiarki sukni ślubnych.

1.5.14 Rezerwacja terminu przymiarki – oświadczenie woli Klienta za pomocą systemu rezerwacji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży usługi przymiarki z Usługodawcą.

1.5.17 Rezerwacja terminu – należy przez to rozumiem rezerwację terminu przymiarki.

1.5.18 Towar – należy przez to rozumieć: suknię ślubną, welon, tren, wszelkiego rodzaju rękawki i rękawy i inne towary będące w sprzedaży Usługodawcy/Sprzedawcy.


 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SYSTEMIE REZERWACJI

2.1 W systemie rezerwacji dostępne są następujące usługi elektroniczne: rezerwacja terminu przymiarki sukni ślubnej, realizowane poprzez formularz rezerwacji terminu.

2.2 Formularz rezerwacji terminu – korzystanie z formularza rezerwacji terminu rozpoczyna się z momentem wybrania rodzaju dostępnej usługi w systemie rezerwacji. Następnie Klient dokonuje wyboru daty i godziny usługi. Potwierdzenie prawidłowo dokonanej rezerwacji wyświetli się również na stronie internetowej https://maciejdomanski.pl.

2.3 Usługa rezerwacji terminu przymiarki ma charakter jednorazowy i ulega zamówieniu z chwilą zapłaty za pośrednictwem systemu rezerwacji.

2.4 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z systemu rezerwacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY REZERWACJI TERMINU PRZYMIARKI

3.1 Zawarcie umowy rezerwacji terminu przymiarki między Klientem a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta rezerwacji za pomocą formularza rezerwacji terminu w systemie rezerwacyjnym zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu.

3.1.1 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie wszystkie modele sukni ślubnych mogą być dostępne do fizycznej przymiarki w na zarezerwowany przez Klienta termin przymiarki.

3.1.2 Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki oraz konsultacji i przymiarki w celu fizycznego przymierzenia konkretnego modelu sukni ślubnej, zobowiązany jest do wpisania w rubryce “Komentarze (Opcjonalnie)” podczas rezerwacji terminu przymiarki nazw modeli sukni ślubnych które chciałby przymierzyć, aby móc wcześniej przygotować modele sukni ślubnych do przymiarki.

3.2 Cena usługi uwidoczniona jest na stronie systemu rezerwacji, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3.3 Klient jest informowany o cenie usługi oraz czasie trwania usługi na stronie systemu rezerwacji w trakcie rezerwacji terminu przymiarki, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.

3.4 Procedura zawarcia umowy w systemie rezerwacji dokonywana jest przez Klienta za pomocą formularza rezerwacji terminu.

3.5 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą następuje po uprzednim dokonaniu przez Klienta rezerwacji terminu przymiarki w systemie rezerwacji zgodnie z pkt. 2.2 regulaminu.

3.6 Po dokonaniu rezerwacji terminu przez Klienta, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie potwierdza dokonanie rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę/Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania rezerwacji terminu adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą/Usługodawcą.

3.7 Po dokonaniu rezerwacji terminu przez Klienta, Sprzedawca/Usługodawca poinformuje Klienta wiadomością e-mail o dokładnym miejscu odbywania się przymiarek sukni ślubnych.

3.8  Klient dokonując rezerwacji terminu przymiarki lub konsultacji i przymiarki przyjmuje do wiadomości, że podczas całego czasu trwania przymiarki lub konsultacji i przymiarki uczestniczyć może Klient (Panna Młoda) i maksymalnie dwie osoby towarzyszące.

3.9 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawierającej Umowę następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie https://maciejdomanski.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w pkt. 3.6 regulaminu.

 

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

4.1 Sprzedawca/Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy:

4.1.1 Płatności Przelewy24. 

5. KOSZT I SPOSÓB REZERWACJI TERMINU

5.1 Koszt przymiarki sukni ślubnych ze jest odpłatny.

5.2 Przymiarkę Sprzedawca/Usługodawca realizuje z Klientem którego imię i nazwisko zostało wymienione w formularzu rezerwacji i nie może zostać przeniesiona na inne osoby.

5.2.1 Na jeden wolny w systemie rezerwacyjnym termin przymiarki zapisać może się tylko i wyłącznie jeden Klient (osoba fizyczna).

5.2.2 W ciągu jednego zarezerwowanego terminu przymiarka sukni ślubnych nie może być dzielona pomiędzy dwie i/lub więcej Klientów (osób fizycznych).

5.3 Koszt przymiarki sukni ślubnych będzie odjęty od ceny zamawianej sukni ślubnej podczas podpisywania zamówienia na suknię ślubną, jeżeli zamówienie na suknię ślubną zostanie zawarte (podpisane) w terminie 30 (trzydzieści) dni od przymiarki sukni ślubnych.

5.4 Koszt przymiarki sukni ślubnych nie może zostać przeniesiony na inną osobę niż wymieniona w formularzu rezerwacji terminu przymiarki oraz rezerwacji terminu konsultacji i przymiarki.

5.5 Od ceny zamawianej sukni ślubnej nie może być odjęta kwota przymiarki jeżeli przymiarka miała miejsce z inną osobą niż osoba dla której lub która zamawia suknię ślubną.


 

6. ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAREZERWOWANEGO TERMINU PRZYMIARKI ORAZ KONSULTACJI I PRZYMIARKI

6.1 Termin przymiarki sukni ślubnych nie może zostać anulowany ani zmieniony na 5 (pięć) dni przed umówioną wizytą.

6.2 Koszt przymiarki nie podlega zwrotowi jeżeli Klient zrezygnuje z przymiarki lub konsultacji i przymiarki na 1 (jeden) tydzień (i mniej niż jeden tydzień) przed umówioną wizytą.

6.3 W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu przymiarki na więcej niż 5 (pięć) dni przed umówioną wizytą Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu Klientowi wpłaconej kwoty za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę w terminie 14 dni kalendarzowych liczone od momentu otrzymania wypełnionego i podpisanego formularza rezygnacji. Formularz rezygnacji może być dostarczony drogą pocztową. 

6.4 W przypadku naruszenie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, Usługodawca/Sprzedawca może dokonać anulowania zarezerwowanego terminu przymiarki w każdej chwili informując drogą email Klienta o anulowaniu zarezerwowanego terminu przymiarki, a wpłacona kwota za przymiarkę lub konsultację i przymiarkę Usługodawca/Sprzedawca zwróci Klientowi:

6.4.1 Przelewem.


 

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem systemu rezerwacji Usługobiorca może składać na przykład:

7.1.1 Pisemnie na adres MD FASHION GROUP MACIEJ DOMAŃSKI UL. POD BOREM 15, 44-187 BOROWIANY

7.1.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy, danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia reklamacji przez Usługodawcę. Niniejsze wymogi mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność postępowania reklamacyjnego.

7.1.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.2 W przypadku, gdy informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienie, Sprzedawca/Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 7.1.4 regulaminu biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

 

8. OBOWIĄZKI KLIENTA

8.1 W związku z korzystaniem z usługi, Klient zobowiązany jest do:

8.1.1 przestrzegania wszystkich postanowieni regulaminu;

8.1.2 przestrzegania wszelkich przepisów prawa i dobrych obyczajów;

8.1.3 prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;

8.1.4 niezwłocznego informowania Sprzedawcy/Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z usługi;

8.1.5 nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu rezerwacji lub systemów komputerowych osób trzecich;

8.1.6 niewykorzystywania systemu rezerwacji bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

 

9. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I SPRZEDAWCY

9.1 W związku ze świadczeniem usługi opisanej w niniejszym regulaminie, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązany jest do:

9.1.1 przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;

9.1.2 świadczenia usługi z należytą starannością.

9.2 W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności systemu rezerwacji. Usługodawca/sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z systemu rezerwacji oraz jakiejkolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do systemu rezerwacji, awarią łączy telekomunikacyjnych.

9.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępnych w systemie rezerwacji terminów przymiarek.

9.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa.

9.5 Usługodawca/Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia usługi systemu. W szczególności Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu usługi oraz działalności systemu rezerwacji spowodowanej przyczynami technicznymi, konserwacji wobec systemu oraz leżącymi po stornie Klienta lub podmiotu trzeciego.

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi wynikającej z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu rezerwacji będącego poza wpływem Usługodawcy/Sprzedawcy.

10.2 Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z systemu rezerwacji wynikający z błędów przy dokonaniu rezerwacji oraz wpisywania błędnych danych przez Klienta.

10.3 Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy/Sprzedawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

10.3.1 naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia regulaminu;

10.3.2 niewłaściwego korzystania przez Klienta z systemu rezerwacji, w szczególności korzystania z systemu rezerwacji w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi powyżej w ramach regulaminu;

10.3.3 braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej https://maciejdomanski.pl i obowiązuje wobec rezerwacji terminów przymiarki dokonywanych od dnia 4.10.2021r..

11.2 Usługodawca/Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu w każdym czasie, w szczególności, Usługodawca/Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku:

11.2.1 konieczności dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść regulaminu;

11.2.2 konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, interpretacji, orzecznictwa, postanowień lub decyzji organów administracyjnych, organów władzy publicznej lub orzeczeń sądowych, mających wpływ na treść niniejszego regulaminu;

11.2.3 rozbudowy lub zmiany funkcjonowania systemu rezerwacji;

11.2.4 wprowadzania nowych usług, zmian zakresu usług lub charakteru usług;

11.2.5 zmiany warunków technicznych świadczonych usług;

11.2.6 zmiany zakresu działalności Usługodawcy/Sprzedawcy.

11.3 W granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu.

11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2020r. (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.0.1000 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


ZASADY I WARUNKI

rezerwacji terminu przymiarki sukni ślubnych

INFORMACJE

ul. Pod Borem, Borowiany

Maciej Domański

@2022 Maciej Domański Wszelkie prawa zastrzeżone